top of page
cover_00pas

תכנון תקציב ובקרה תקציבית

 

תכנון תקציבי מושכל מסייע לארגון בניהול משאבים מיטבי תוך שילוב הידע המצוי בגזברות והידע המצוי אצל מנהלי התחומים השונים.

במגזר הציבורי התכנון התקציבי מורכב יותר בשל רגולציה רבה – חוקים ותקנות המחייבים הוצאות מסוימות, כתיבה באינדקס הנקבע על ידי המדינה ועוד.

תהליכי בקרה תקציבית מסייעים למימוש תקציבי בהתאם ליעדים, לאיתור כשלים ובעיות תקציביות בשלב התחלתי, לבחינת צרכים עתידיים וצורך בשינויים בתקציב היחידות השונות ולבניית תשתית ידע לתכנון טוב יותר של התקציב בשנה העוקבת.

תהליך תכנון התקציב והבקרה התקציבית שזורים ומזינים זה את זה.  

"בינות" מסייעת לתהליך מובנה של תכנון התקציב והבקרה התקציבית בארגון תוך שילוב הגזברות ומנהלי היחידות השונות.

בנוסף, "בינות" מלווה את הארגון בהפקת ספר תקציב שקוף ובהיר המאפשר ראיה פרטנית ומצרפית של התקציב. ברשויות מקומיות, נבדקת גם התאמת האינדקס הקיים ברשות לאינדקס משרד הפנים ומוגשת הצעת תיקון, במידת הצורך.

 

מאפייני תהליך הליווי בתהליכי תכנון תקציב ובקרה תקציבית

 

 1. ניתוח תהליכים קיימים והתקציב הקיים כמצע לשינוי – תהליך בניית התקציב והבקרה התקציבית הינם רגישים מאוד והשינויים בהם צריכים להיעשות בזהירות רבה.
   

 2. שימוש בידע של כלל המנהלים בארגון לצורך התכנון והבקרה התקציבית.
   

 3. שקיפות – השקיפות נועדה לצורך מנהל תקין וכן לצורך הבנת התקציב על ידי כלל הנבחרים והמנהלים לצורך תכנון טוב יותר של התקציב. השקיפות מושגת באמצעות:

  • הסבר מילולי של השינויים בתקציב

  • פירוט סעיפי התקציב

  • ניתוח מצרפי הכולל הצגה גרפית
    

 4. למידה מתמשכת באמצעות הבקרה התקציבית.
   

 5. התאמה ללוח השנה – התהליך מובנה תוך התחשבות בתאריכי הצגת התקציב לפורומים השונים ותוך בניית תהליך מפורט לתהליך התקציבי.
   

 6. שילוב תהליך התקציב ותוכניות העבודה (במידה ונכתבת תוכנית עבודה).

 

bottom of page