top of page
arrows

האם הרשות מנוהלת בהתאם לציפיותיך?

בניית תכנית עבודה ישימה סוגרת את הפערים בין מדיניות הרשות לבין הביצוע בשטח.

הפתרון מבוסס על מודל שנוסה בהצלחה ברשויות מקומיות רבות, תאגידים עירוניים וארגונים רבים. לצורך יצירת קשר רציף בין מדיניות הרשות לבין הביצוע בשטח, יש לשדרג את "מערכת ההפעלה" שמכתיבה את ההתנהלות בשוטף. יצירת מערכת הפעלה ארגונית המבוססת על תכנית עבודה ישימה – תוביל למימוש המדיניות וסגירת פערים המקשים על יישומה.

אלו פערים נוצרים ללא תכנית עבודה?

בהיעדר תכנית עבודה ברורה שמתווה את הדרך ומייצרת מדידה, הרשות עלולה לסבול מ"באגים" במערכת ההפעלה:

  • מוטת שליטה נמוכה – המנהל אינו מקבל תמונת מצב ברורה אודות התנהלות הרשות.

  • כיבוי שריפות – העיסוק בפעולות דחופות והטביעה בניהול השוטף מקשים על המנהל לפעול בצורה מתוכננת לצורך מימוש המדיניות.

  • קושי להציג הישגים –  כאשר לא מתבצעת מדידה לאורך השנה.

ובשורה התחתונה, ללא תכנית עבודה מוגדרת קשה לעצור את השוטף, לבדוק האם הרשות עומדת ביעדים ואילו פעולות ניתן לבצע כדי לממש את המדיניות בשטח.

 

הפתרון: בניית תכנית עבודה מדידה

במשך יותר מעשור, פיתחנו מודל שבעזרתו ליווינו בהצלחה רבה מגוון עיריות, מועצות, תאגידים וגופים נוספים. מודל זה מבוסס על בניית תכנית עבודה ישימה – שמאגדת בחוברת אחת את כלל המשימות, היעדים המרכזיים, המשאבים, התפוקות המצופות ואת הפרמטרים הנחוצים למימוש המדיניות בסטנדרטים שלך. על מנת לייצר קשר הדוק בין התכנית לבין מימושה בהתנהלות השוטפת,התהליך בנוי מליווי דו-שלבי:

שלב ראשון: כתיבת תכנית עבודה מדידה

תכנית העבודה היא מערכת ההפעלה הארגונית,הממוקדת בקידום מטרות הארגון, מגדירה את תחומי האחריות ומפרטת את היעדים, אבני הדרך ומדדי ההצלחה. החיבור בין תכנית העבודה לבין משאבי התקציב וההון האנושי הנחוצים לביצוע, הופכים אותה לישימה לאורך הפעילות השוטפת.

שלב שני: תהליכי מדידה ובקרה


ביצוע דיוני מדידה לצורך קידום המשימות, תוך קיום שיח בין ההנהלה לבין היחידות השונות, בקרת מידת העמידה ביעדים וקבלת מסקנות אופרטיביות להמשך. שלב זה הינו חיוני לצורך יישום תכנית העבודה ומטרותיה.

מדוע כדאי לבנות תכנית עבודה בעזרת בינות?

המודל שפיתחנו מייצר תוצאות בקרב רשויות רבות, ויאפשר גם למנהלים ברשות שלך:

  • לממש את מדיניות הרשות

  • לקבל תמונת מצב ברורה המאפשרת מוטת שליטה גבוהה יותר

  • להגדיר תחומי אחריות ולהאציל סמכויות ביתר קלות

  • לעבוד בצורה יעילה וממוקדת במקום "לטבוע" בשוטף

  • להקצות משאבים בצורה מושכלת

  • להוביל למימוש המטרות באמצעות מעקב ובקרה

  • לשפר תהליכי עבודה ולחסוך זמן יקר

קרא עוד

למימוש המדיניות באמצעות תכנית עבודה חכמה:

Thanks! Message sent.

small_logo_21
small_logo_17
small_logo_20
small_logo_19
small_logo_11
small_logo_15
small_logo_16
small_logo_18
small_logo_14
small_logo_12
small_logo_13
small_logo_07
small_logo_09
small_logo_10
small_logo_05
small_logo_06
small_logo_01
small_logo_03
small_logo_04
small_logo_02
bottom of page