top of page
cover_07

כלים נוספים

 

מדדים מרכזיים ונתוני פעילות
 

מדידת נתוני הפעילות והמדדים המרכזיים מאפשרת למנהל תמונת מצב על פעילותו השוטפת של הארגון תוך מעקב השוואתי רב שנתי אחר ליבת הפעילות.

הכלי המוצע מלווה את מנהלי היחידות והנהלת הארגון בהגדרת מדדים מרכזיים ונתוני פעילות למעקב. במסגרת זו, נבדקת היכולת של היחידה למדוד את הנתונים הנדרשים ובמידת הצורך נבנים כלי מדידה מתאימים.

 

 

בניית כלי מעקב ובקרה ביחידות שונות ולפי צרכים ספציפיים
 

כלי מעקב ובקרה מאפשרים ניהול טוב יותר של פעילות היחידה וכן בחינת דרכי התייעלות בעת הצורך. המשרד מתמחה בפיתוח כלי מעקב ובקרה על פי אופי היחידה.

 

 

אמנת שירות
 

אמנת שירות מהווה כלי חשוב ומרכזי בקשר בין ארגון ללקוחותיו ובשנים האחרונות הופכת להיות נפוצה יותר ויותר במגזר הציבורי. התושב נתפס כלקוח והאמנה מהווה את התחייבות הגוף הציבורי לסטנדרטים של שירות, כלפיו. כתיבת אמנת שירות אמינה מחייבת יכולת עמידה ביעדים המוגדרים בה ומדידה עקבית אשר תבחן את מידת העמידה ביעדים אלו. לפיכך, כתיבת אמנת שירות מחייבת ידע בהגדרת מרכיבי השירות ורמתו, בדיקת קיומם של כלי מדידה וביצוע מדידה עקבית.

אמנת השירות יכולה להיכתב כאמנה פנימית (בין יחידות שונות בארגון) או כאמנה חיצונית, כלפי התושב.

 

 

קורסים והשתלמויות

המשרד מתמחה בפיתוח והעברת קורסים המיועדים למנהלים בכירים ומנהלים בדרג הביניים. הקורסים עוסקים בתכנון, ניהול והיבטים כלכליים.

 

 

bottom of page